• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуальная выставка 6

По, Э.
Асқар таудар аңызы: новеллалар / Э.По; орыс тілінен ауд.Б.Баймаханов.- Астана: Аударма, 2011. - 344 б. - (Әлемдік классика).

Чехов, А.
Жуан мен жіңішке: әңгімелер / А.Чехов.- Астана: Аударма, 2011.-344 б. - (Әлемдік классика).

Конан Дойл, А., Кристи, А.
Жирен шаштылар кауымдастығы: әңгімелер. Он қарадомалақ: роман / А.Конан Дойл, А.Кристи; орыс тілінен ауд.Қ.Қараманұлы.- Астана: Аударма, 2011.- 456 б. - (Әлемдік классика).Толстой, Л.
Крейцер сонатасы: хикаяттар. Әзазіл: әңгімелер/ Л.Толстой. - Астана: Аударма, 2011. - 344 б. - (Әлемдік классика).