• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуалды көрме 9

bc2_0018.jpg - 798.93 Kb

Әтімова, Қ. Т.
Әлеуметтік педагогика
[Текст] : оқулық / Қ. Т. Әтімова. - Алматы : ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 272 с.


Аннотация: Оқулық әлеуметтік педагогика теориясы мен практикасы мәселелеріне арналған.

bc2_0003.jpg - 805.11 Kb

Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан. В 2-х книгах. [Текст]. Кн. 1. (статьи 1-188) / Под ред.: И. И. Рогова, С. М. Рахметова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Алматы: Норма-К, 2012. - 600 с.

Аннотация: В книге дан постатейный комментарий к Уголовному кодексу РК от 16 июля 1997 года №167-1.  В издании комментируется законодательство по состоянию на 1 января 2012 года.

bc2_0008.jpg - 1.14 Mb

Паньшина, Т. В.
Педагогикалық менеджмент
[Текст] : оқулық / Т. В. Паньшина, Ж. Ж. Айтпаева. - Алматы : ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 248 б.


Аннотация: Оқулықта білім беру жүйесін басқарудың негізгі мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар педагогикалық менеджменттің даму болашағы және қазіргі жағдайы, менеджменттің негізгі функциялары және оларды білім беру мекемелерінде жүзеге асыру ерекшеліктері көрсетілген. Білім сапасының педагогикалық менеджментінің негізгі ретінде тәсілдері талданды, сапаны басқарудағы МЖМБС рөлі қарастырылды.