• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуалды көрме 9

bc2_0009.jpg - 1010.67 Kb

Бораш, Б. Т.
Қазақ поэзиясындағы хандар тұлғасы
[Текст] : оқулық / Б. Т. Бораш. - Алматы : Дәуір, 2012. - 440 б.
ББК
83.3(5Каз)

Аннотация: Бұл кітап қазақ фольклор үлгілеріндегі, ақын-жырау және жазба поэзиясындағы хандық билік ерекшеліктері, жеке хандар тұлғасының көркемдік бейнесінің даму жолы, берілу тарихы, әр кездердегі, әсіресе, кеңес билігі кезіндегі мемлекеттік идеологияның хандар тұлғасы бейнелейтін әдебиет үлгілерінің зерттелуіне таптық көзқарасы тұрғысынан әсері, оның зардабы, хан тұлғасы бейнесінің тағылымы және басқа қырлары жан-жақты талданады.


bc2_0010.jpg - 1.24 Mb

Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и императорской академии наук корреспондентом Петром Рычковым [Текст] : науч.-популярное изд. / ред. С. В. Богданова. - Оренбург : Печатный дом "Димур", 2012. - 432 с. : ил. - (Труды П.И. Рычкова)

Аннотация: Издание содержит публикацию адаптированного текста памятника научной мысли середины ХVIII века - "Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и императорской академии наук корреспондентом Петром Рычковым", выполненную по прижизненному изданию 1762 года первого члена - корреспондента Императорской академии наук Колумба Оренбургского края П.И. Рычкова."Топография Оренбургская" П.И. Рычкова является основным источником по географии, истории, экономике Оренбургской губернии и сопредельных регионов Центральной Евразии в ХVIII веке.  bc2_0015.jpg - 935.48 Kb

Кусаинов, Х. Х.
Туризм экономикасы
[Текст] : оқу құралы  / Х. Х. Кусаинов, А. М. Сергеева. - Алматы : ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 208 б.

Аннотация: Туризм экономикасы оқу құралында туризм индустриясын мемлекеттік реттеу жүйесі, туристік мекемелердің эволюциялық реттелу бағыттары, туризмдегі қызмет көрсету салаларын дамыту мәселелері, туристік кешеннің дамуындағы стратегиялық міндеттерді қалыптастыру жолдары, экономиканы кластерлік жүйемен дамытудың теория-әдістемелік негіздері қарастырылған.

bc2_0012.jpg - 1.01 Mb

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі [Текст] : оқулық / Қ. Т. Жантасов. - Алматы : Ассоциация вузов РК, 2012. - 512 б.

Аннотация: Оқулықта еңбекті қорғаудың құқықтық-ұйымдастырушылық негіздері, төтенше жағдайлардың туындау факторлары мен механизмдері, төтенше жағдайлардың жіктелуі, төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою әдістері, табиғи, техногендік, әлеуметтік, экологиялық және өндіріс орындарындағы төтенше жағдайлар мен олардың зақымдаушы факторлары туралы мәліметтермен қатар зардап шегушілерге алғашқы медициналық көмек көрсету әдістері мен білім алушылардың өзін-өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары қарастырылған.

bc2_0022.jpg - 1.09 Mb

Түсіпов, А. 
Материалдар кедергісі
[Текст] : оқулық / А. Түсіпов, С. Түсіпова. - 2-бас., өңд. - Алматы : Дәуір, 2012. - 400 б.

Аннотация: Бұл кітап теориялық негіздерін жете түсіну арқылу, қазіргі заманға сай құрылымдар мен ғимараттардың элементтерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеуге үйрету болып табылады.

bc2_0013.jpg - 869.57 Kb

Сапаров, Қ. Ә.
Цитология, гистология, эмбриология терминдерінің түсіндірме сөздігі
[Текст] : оқу құралы = Толковый словарь цитологических, гистологических, эмбриологических терминов : учебное пособие / Қ. Ә. Сапаров, Ж. М. Базарбаева, Б. А. Абдуллаева. - Алматы : Экономика, 2012. - 454 б.

Аннотация: Бұл оқу құралында цитология, гистология, эмбриология салаларында қолданылатын 500-ге жуық терминдердің түсіндірме сөздіктері берілген. Учебное пособие содержит толкование около 500 терминов, применяемых в цитологии, гистологии и эмбриологии.

bc2_0016.jpg - 1.21 Mb

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы [Текст] : оқу құралы / Б. М. Силыбаева [и др.]. - Алматы : Print-S, 2012. - 615 б.

Аннотация: Оқу құралында жоғары өсімдіктер систематикасының жалпы бөлімдері толығымен қамтылған. Әрбір бөлімде құрылым ерекшеліктері, көбею мен дамуы, биологиясы, экологиясы, филогенезі жүйелі түрде берілген.