• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуалды көрме 7

Ғылыми кітапханаға БҚМУ ғалымдарының жаңа электронды кітаптары түсті.

Толкачева Л. А.
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] / Л. А. Толкачева. - Уральск: ЗКГУ, 2011

Содержание:
1. Экономическое понятие и сущность международных отношений (МЭО)
2. Международная торговля разными видами услуги результатами творческой деятельности (интеллектуального творчества)
3. Система регулирования ВЭД
4. Совместное предпринимательство
5. Платежный баланс
6. Валютный рынок

Семинары преподавателей английского языка
Посольства США Габриель Шадиавичуте и Давида Нортона [Электронный ресурс]. - Уральск: ЗКГУ, 2011

Аннотация: В электронной книге раскрываются семинары преподавателей английского языка
Посольства США Г.Шадиавичуте и Д.Нортона


Барлубаева С. Р., Нуржанова А.К.

Конституционное право Республики Казахстан [Электронный ресурс] / С. Р. Барлубаева, А. К. Нуржанова. - Уральск : ЗКГУ, 2011

Содержание
Введение
1. Конституционное право как отрасль национального права и как наука
2. Источник конституционного права РК
3. Теоретические основы, социальное и политическое содержание конституции
4. Основы конституционного строя РК
5. Конституционно – правовой статус личности РК
6. Гражданство РК
7. Система конституционных прав свобод и обязанностей человека и гражданина
8. Избирательное право в РК
9. Президент РК – глава государства
10. Парламент РК
11. Конституционно-правовой статус члена парламента РК
12. Правительство РК - высший орган исполнительной власти
13. Конституционный совет РК
14. Конституционные институты прямой демократии в РК.

 


Жанғалиева Р. У.

Бухгалтерлік есеп принциптері [Электронный ресурс] / Р. У. Жанғалиева. - Орал: БҚМУ, 2011

Мазмұны
1. Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
2. Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен принциптері
3. Бухгалтерлік баланс
4. Бухгалтерлік есеп шоттарың жүйесі және қосарлы (екі жақты) жазу
5. Есептік кезең мен қаржылық есепті дайындау
6. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
7. Ағымдағы активтердің есебі: ақша қаражаттары және қаржылық инвестициялар
8. Ағымдағы активтердіің есебі: алынуға тиісті шоттар және басқа да дебиторлық берешектер
9. Тауарлы-материалдық қорлардың есебі
10. Негізгі құралдар есебі: бастапқы тану және бағалау
11. Ағымдағы міндеттемелер есебі
12. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі
13. Меншікті капитал есебі
14. Қаржылық нәтиженің есебі
15. Қаржылық есептіліктің ұсынылуы. Бухгалтерлік есептің типтік шоттар