• Kazakh
  • Russian
  • English
Импакт-фактор

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында cапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесі (2021жылдың 22 сәуіріне)

Методические рекомендации по подготовке и написанию научных статей для авторитетных изданий, индексируемых международными базами Scopus / Web of Science

Scopus базысындағы индекстері тоқтатылған басылымдар (2021 жылдың ақпан айында жаңартылды)

Scopus ХМБ енгізілген ресей басылымдары / Web of Science (2020 жылдың желтоқсан айында жаңартылды)

Рецензияланған ресейлік басылымдар (ЖАК) (2021 жылдың наурыз айында жаңартылған)

Scopus мәліметтер базасында индекстелген журналдардың тізімі (қазан 2020 ж)

Scopus мәліметтер базасына енгізілген ресей журналдарының тізімі (2019 жылғы 27 тамыз айы бойынша)

Импакт-факторы бар ғылыми журналдарда профессорлық-оқытушылар құрамы мен зерттеушілердің жарияланымдарын тіркеу жөніндегі нұсқаулық

Қазақстан дәйексөз базасы

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынған ғылыми басылымдардың тізімі

БҚУ профессорлық-оқытушылық құрамының импакт-факторы бар ғылыми журналдардағы жарияланымдарының тізімі

Ресейлік ғылыми дәйексөз индексінің импакт-факторын көрсететін ЖАК журналдарының тізімі (ИФ РИНЦ)

Scopus базысында индексі тоқтатылған журналдардың тізімі (2019 ж. қаңтар айында жаңартылды)

Scopus базасында индекстелген ресей журналдарының тізімі (2019 ж. сәуір айында жаңартылды)